CADO
CADO Legepladser A/S | Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Herunder har du mulighed for at læse vores forretningsbetingelser:

Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende, i det omfang de udtrykkeligt indgår som en del af parternes skriftlige aftale.

CADO er berettiget til at ændre i specifikationer, hvis dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller hvis afvigelsen er uvæsentlig.

Tilbud fra CADO er gældende i 3 måneder fra tilbudsdato. Alle beløb anføres i danske kroner ekskl. moms, med forbehold for, der ikke inden levering sker væsentlige forøgelser i salgs- og leveringsudgifter, som er uden for CADOs kontrol, herunder regulering af momssatser. CADOs tilbud omfatter leveranceomkostninger, montage og/eller anlægsarbejde, i det omfang det udtrykkeligt og skriftligt fremgår af tilbuddet og efterfølgende ordrebekræftelse.

Hvor intet andet er anført, er alle tilbud, mundtlige og skriftlige, på monteringsopgaver baseret på normale tilkørselsforhold og jordbundsforhold som græs og jord, hvori der kan graves på normal vis. Der tages således forbehold om ikke-gravevenlig jord som eksempelvis asfalt, forurenet jord, skjulte fundamenter, trærødder, byggeaffald, store sten, div. ledninger, tilkørselsforhold og behov for dræn. Monteringsarbejde og anlægsarbejde omfatter ikke bortkørsel af jord. Opgravet jord placeres inden for 50m på matriklen. Ved montage på ikke brofast adresse pålægges ekstraudgifter til dækning af merudgifter. Ved montering på eksisterende emner er køber ansvarlig for, at disse er bæredygtige.

Ved montage i områder, hvor faldunderlag er udlagt før montering af produkter, faktureres flytning og tilbagelægning af faldunderlag som ekstraarbejde med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen. Ved brug af maskiner er eventuel reetablering af området ikke inkluderet. Hvis der ikke er normale tilkørselsforhold frem til bygge-/legepladsen og etablering af køreveje (køreplader) er nødvendigt, pålægges disse ekstraomkostninger kunden. Der skal være tilgang til el og vand. Udgiften hertil afholdes af køber. Skader forårsaget af andre leverandører pga. kørsel med eller levering af materialer til området, eksempelvis vognmænd, anlægsgartnere og entreprenører er ikke underlagt CADOs ansvar.

CADOs tilbud accepteres ved skriftlig accept.

Når accept af tilbud er modtaget, sender CADO en skriftlig ordrebekræftelse til køber. Hvis køber ikke skriftligt gør CADO bekendt med eventuelle indsigelser overfor ordrebekræftelsens indhold senest 8 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, er ordrebekræftelsen og de deri anførte priser og vilkår bindende for parterne. Leveringstider må dog betragtes som estimerede.

Faktura udstedes, når levering er sket, og eventuel opstilling og montering er færdiggjort. Betaling skal ske senest 8 dage efter udstedelse af faktura i overensstemmelse med de anvisninger, der vil fremgå af fakturaen.

Overskrides betalingsfristen beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned og i øvrigt i henhold til morenteloven.

Betaling af morarenter afskærer ikke CADO fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Hvis leveringen er udskudt på grund af købers forhold er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til CADO, som om leveringen var sket til aftalt tid.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af det fakturerede på grund af reklamation over de leverede produkter eller det udførte arbejde eller andre modkrav i øvrigt.

CADO forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele den fakturerede købesum for den samlede leverance, herunder påløbne renter, er betalt.

Afhængig af produkt og ordrens nærmere omstændigheder sker levering typisk 4-6 uger efter købers modtagelse af ordrebekræftelse.

CADOs leverance, herunder eventuelt anlægsarbejde og montage, leveres til den leveringsadresse der er anført i ordrebekræftelsen. Købers efterfølgende ændring af leveringsadresse forudsætter, at CADO ikke derved påføres forøgede udgifter eller væsentlig gene/ulempe.

Ved salg af produkter uden montering sker levering ved overgivelse til køber på leveringsadressen.

Ved salg af produkter med montering sker levering, når montering er færdiggjort på kundens leveringsadresse og færdigmeldt over for køber. Dog er køber ansvarlig og hæfter for skader og ekstraomkostninger som følge af hærværk, som sker i opstillingsperioden på leveringsadressen inden levering til køber er sket.

En overskridelse af leveringstiden med 14 dage skal i enhver henseende anses som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for CADO.

Er der aftalt montering og/eller anlægsarbejde, forudsættes dette at kunne iværksættes straks og uden ophold efter at produkterne er klar til levering. CADO er dog berettiget til at foretage montering og/eller anlægsarbejde ad flere omgange, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Påføres CADOs montører ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring af arbejdspladsen, faktureres der særskilt herfor.

Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes manglende byggetilladelse, arbejdskonflikter, brand, krig, oversvømmelse, stærk frost og lignende, større maskinskader, indførselsforbud, vareknaphed, indskrænkning hos CADOs leverandører, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed af force majeure lignende karakter, er CADO berettiget til at udskyde eller annullere leveringen. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

CADO påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket eller annulleret levering. CADO kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab eller indirekte tab.

Køber er berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned.

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af produkterne fra CADO, og hvis CADO har påtaget sig at opstille og montere produkterne, straks efter CADO har færdigmeldt monteringen over for køber.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give CADO skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Reklamation for en dellevering berettiger ikke køber til at annullere andre delleveringer.

CADO har i tilfælde af mangler en afhjælpningsret, herunder en omleveringsret. Hvis ikke CADO afhjælper manglen inden rimelig tid efter at køber har reklameret over for CADO, kan køber kræve afslag i købesummen eller erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt og med de begrænsninger, som fremgår af pkt. 8.

CADOs ansvar for fejl og mangler omfatter ikke fejl og mangler, der er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, utilsigtet brug og overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesforskrifter.

Har køber ikke inden 12 måneder efter levering påberåbt sig manglen over for CADO, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Ved købers misligholdelse er CADO berettiget til at standse yderligere leveringsforanstaltninger og indstille eventuelle arbejder og kræve erstatning efter købeloven og almindelige kontraktretslige regler.

Købers samlede krav over for CADO, herunder afslag i købesummen og/eller erstatning som følge af CADOs levering af produkter og ydelser til køber, er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte produkter og ydelser.

CADO er ikke ansvarlig og hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen som følge af forsinkelse, eller fejl og mangler ved de solgte produkter eller det udførte arbejde.

CADO skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som CADO ikke er herre over og ikke er ansvarlig for.

For produktansvar gælder de i dette pkt. 8 anførte ansvarsbegrænsninger samt den i pkt. 6 anførte 12 måneders reklamationsfrist, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

Dansk ret finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne. som værneting for enhver tvist, som udspringer af nærværende aftale, er aftalt sø- og Handelsretten i København.

Der ydes garanti i henhold til dansk købelov. Legeredskaber fra CADO er produktansvarsforsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard for legeredskaber EN 1176 og for faldunderlag EN 1177. CADO stiller i tråd med vort ønske og ideologi de størst mulige krav til vore leverandører, og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten! Det betyder for dig, at vi kan tilbyde en af markedets bedste garantier på vores produkter.

12 års garanti på Robinietræ og Eg
CADO giver ud over den lovpligtige garanti på 2 år, yderligere 10 års garanti for nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinie og Eg.

5 års garanti på alle 3.-parts dele som rutsjebaner, net, kæder osv.

20 års garanti på Citybox og rustfrit stålleg
CADO giver 20 års garanti på fabrikationsfejl i hovedelementer og 10 års garanti på de øvrige elementer. Der gives 3 år garanti på bevægelige dele.
Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele fra CADO, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt. Alt træ arbejder. Der må derfor forventes revnedannelser i træet. Revnedannelser der sker indenfor de første 2 år, og som påvirker sikkerheden, vil være omfattet af garantien. Nedbrydning skal have et omfang, så træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet er ikke omfattet af garantien.

Garantier gælder ikke, hvis monterings- og vedligeholdelsesvejledningen ikke er fulgt, eller ved hærværk. Der ydes ingen garanti for mangler opstået pga. hærværk og vandalisme.

Der skal kunne køres til arbejdspladsen med lastbil. Der skal på arbejdspladsen være plads til 2 varevogne med trailer, og adgang til 400 VAC indenfor 50m.

Der skal være oplags- og blandeplads til materialerne, umiddelbart ved siden af hvert område, hvor der skal arbejdes. Arbejdsområdet skal være lukket i 48 timer for andre arbejder, fra det tidspunkt hvor arbejdet påbegyndes på det enkelte arbejdsområde.

Arbejdet skal kunne påbegyndes straks fra dagens arbejdsbegyndelse og uden hindringer fra tredjepart. Forsinkelser der skyldes tredjeparts aktiviteter inden og under arbejdets udførelse, faktureres med timebetaling pr. mand pr. påbegyndt time.

I 24 timer efter aflevering og under hele arbejdsprocessen, sørger kunden for afspærring af arbejdsområdet og evt. vagtordning fra eftermiddag til den efterfølgende morgen under hele projektets tidsforløb, således at ingen betræder og evt. ødelægger arbejdet. Udbedringer af områders overflade, der ødelægges som følge af betrædelse, udbedres efter timebetaling og eventuelt vareforbrug.

Arbejdet kan kun udføres i tørt vejr og mindst 6 graders varme. Arbejdet kan udføres mod et tillæg på DKK 50,-/m2 hvis lufttemperaturen ligger mellem 2 og 6 graders varme. Såfremt arbejdet ønskes udført i perioden 1. oktober til 31. marts må påregnes ekstra omkostninger til evt. overdækning og telt samt opvarmning.

Designet/tegningerne af lege- og bevægelsesområdet er CADO’s ejendom og må ikke videregives til 3-mand. Skulle designet/tegningerne anvendes uden CADO’s skriftlig godkendelse, vil der blive opkrævet et gebyr på 10 % af kontraktsummen.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Log ind for at få adgang til priser, tilbudsliste, tekniske data og DWG filer.

Er du endnu ikke oprettet som bruger, kan du anmode om login nedenfor.